Privacy Policy

CAT

POLÍTICA DE PRIVADESA

POLÍTICA DE PRIVADESA PER a shop.croat.cat

El croat, l'altcoin català, és una moneda nova basada en Cryptonote.

shop.croat.cat és un moneder digital segur que s'utilitza per emmagatzemar, enviar i rebre Croats directament des del navegador d'Internet.

Quina informació obté l'aplicació i com s'utilitza?

Informació proporcionada per l'usuari L'aplicació obté la informació que proporcioneu quan accediu a https://shop.croat.cat i utilitzeu l'aplicació.

Quan utilitzeu l'aplicació, generalment proporcioneu informació relacionada amb la utilització del moneder (com per exemple, quan es restaura un moneder creat prèviament).

Informació recopilada automàticament No hi ha informació recollida automàticament.

L'aplicació recopila informació precisa sobre la ubicació en temps real del dispositiu?

Aquesta aplicació no recopila informació precisa sobre la ubicació del vostre dispositiu.

Els tercers veuen i/o tenen accés a la informació obtinguda per l'aplicació?

No, no recopilem cap informació rellevant per a l'aplicació de la llei.

Per tant, fins i tot quan ho exigeix una llei com per complir una citació o un procés legal similar, no tindríem informació rellevant per reenviar-los.

Quins són els meus drets d'exclusió o eliminació de dades?

Podeu contactar amb l'equip de desenvolupament CROATCore a [email protected]

Política de conservació de dades, gestió de la vostra informació

No conservem cap dada personal d'usuari. Seguretat Ens preocupa guardar la confidencialitat de la vostra informació. Proporcionem salvaguardes físiques, electròniques i processals per protegir la informació que processem i mantenim. Tingueu en compte que, tot i que procurem proporcionar una seguretat forta per a la informació que processem, cap sistema de seguretat pot evitar totes les possibles infraccions de seguretat. Canvis Aquesta Política de privacitat es pot actualitzar de tant en tant per qualsevol motiu.

Us informarem de qualsevol canvi a la nostra Política de privadesa publicant la nova Política de privadesa a shop.croat.cat/legal/privacy.txt. Es recomana que consulteu aquesta Política de privadesa regularment per a qualsevol canvi, ja que l'ús continuat es considera l'aprovació de tots els canvis.

Podeu consultar l'historial d'aquesta política a shop.croat.cat/legal/privacyold.txt. El vostre consentiment Mitjançant l'ús de l'aplicació, vostè està consentint al nostre processament d'informació tal com s'estableix en aquesta Política de privadesa ara i en la seva forma modificada. Contacti amb nosaltres Si teniu alguna pregunta relacionada amb la privadesa durant l'ús de l'aplicació o teniu preguntes sobre les nostres pràctiques, contacteu amb nosaltres mitjançant un correu electrònic a [email protected]

 

ESP

POLÍTICA DE PRIVACIDAD

POLÍTICA DE PRIVACIDAD PARA shop.croat.cat.

Croat, el altcoin catalán, es una nueva moneda basada en Cryptonote.

shop.croat.cat es un monedero digital seguro que se usa para almacenar, enviar y recibir Croats directamente desde su navegador de internet.

¿Qué información obtiene la aplicación y cómo se usa?

Información proporcionada por el usuario La Aplicación obtiene la información que usted proporciona cuando accede a https://shop.croat.cat y utiliza la Aplicación.

Cuando utiliza la Aplicación, generalmente proporciona información relacionada con la utilización del monedero (es como por ejemplo, al restaurar un monedero creado anteriormente).

Información recopilada automáticamente

No hay información recopilada automáticamente.

¿La aplicación recopila información precisa sobre la ubicación en tiempo real del dispositivo?

Esta aplicación no recopila información precisa sobre la ubicación de su dispositivo.

¿Los terceros ven y/o tienen acceso a la información obtenida por la Aplicación?

No, no estamos recopilando ninguna información relevante para la aplicación de la ley. Por lo tanto, incluso cuando lo exija la ley, como cumplir con una citación judicial, o un proceso legal similar, no tendremos información relevante para reenviarlos.

¿Cuáles son mis derechos de exclusión o eliminación de datos?

Puede ponerse en contacto con el equipo de desarrollo de CROATCore en [email protected]

Política de retención de datos, administración de su información

No estamos reteniendo ningún dato personal de usuario.

Seguridad Nos preocupa salvaguardar la confidencialidad de su información.

Proporcionamos medidas de seguridad físicas, electrónicas y de procedimiento para proteger la información que procesamos y mantenemos.

Tenga en cuenta que, aunque nos esforzamos por proporcionar una seguridad sólida para la información que procesamos, ningún sistema de seguridad puede prevenir todas las posibles violaciones de seguridad. Cambios Esta Política de privacidad puede actualizarse ocasionalmente por cualquier motivo. Le notificaremos sobre cualquier cambio en nuestra Política de Privacidad publicando la nueva Política de Privacidad en shop.croat.cat/legal/privacy.txt. Le recomendamos que consulte esta Política de privacidad regularmente para cualquier cambio, ya que el uso continuado se considera aprobación de todos los cambios.

Puede consultar el historial de esta política en shop.croat.cat/legal/privacyold.txt.

Su consentimiento Al utilizar la Aplicación, usted está dando su consentimiento para el procesamiento de la información según lo establecido en esta Política de Privacidad ahora y según enmendemos. Contáctenos Si tiene alguna pregunta con respecto a la privacidad mientras utiliza la Aplicación, o tiene preguntas sobre nuestras prácticas, contáctenos por correo electrónico a [email protected]

 

EN

PRIVACY POLICY FOR shop.croat.cat

This privacy policy governs your use of the shop.croat.cat.

Croat, the Catalan Altcoin, is a new Cryptonote based currency.

shop.croat.cat is used to store, send, and receive Croats directly from your internet browser.

What information does the Application obtain and how is it used?

User Provided Information

The Application obtains the information you provide when you access https://shop.croat.cat and use the Application.

When you use the Application, you generally provide wallet related information 

Automatically Collected Information

There is no automatically collected information.

Does the Application collect precise real time location information of the device?

This Application does not collect precise information about the location of your device.

Do third parties see and/or have access to information obtained by the Application?

No, we are not collecting any information relevant to law enforcement.

Therefore, even when required by law such as to comply with a subpoena, or similar legal process, we would have no relevant information to forward them.

What are my opt-out rights?

You can contact the shop.croat.cat development team at [email protected]

Data Retention Policy, Managing Your Information

We are not retaining any personal user data. Security We are concerned about safeguarding the confidentiality of your information. We provide physical, electronic, and procedural safeguards to protect information we process and maintain. Please be aware that, although we endeavor to provide strong security for the information we process, no security system can prevent all potential security breaches. Changes This Privacy Policy may be updated from time to time for any reason.

We will notify you of any changes to our Privacy Policy by posting the new Privacy Policy at shop.croat.cat/legal/privacy.txt.

You are advised to consult this Privacy Policy regularly for any changes, as continued use is deemed approval of all changes.

You can check the history of this policy by shop.croat.cat/legal/privacyold.txt.

Your Consent By using the Application, you are consenting to our processing of information as set forth in this Privacy Policy now and as amended by us.

Contact us If you have any questions regarding privacy while using the Application, or have questions about our practices, please contact us via email at [email protected]