Help

CAT

Com vendre o comprar productes o serveis utilitzant el Croat Shop Oficial

Si vols vendre o comprar productes nous o de segona ma o serveis, la manera més fàcil de fer-ho és publicant un anunci al Croat Shop Oficial (shop.croat.cat). Croat Shop permet publicar anuncis gratuïts per vendre o comprar productes o serveis. Per poder utilitzar el web, tant per comprar com per vendre, el primer que necessites és crear un compte.

Crear un compte

 • Per crear un compte has d'anar a El meu compte → Crear compte.
 • Assegura't d'omplir els detalls tal com ho requereix el formulari.

Desprès de crear el compte I accedir-hi, has d'introduir la teva adreça de moneder CROAT a El meu compte → Informació del compte → Canviar direcció CROAT. Aquesta és l'adreça on vols rebre els fons.

Vendre

 • Per publicar un nou anunci has de fer click al botó + Publicar Nou Anunci. El trobaràs a la part superior dreta de la pàgina.
 • Afegeix un títol per l'anunci. El primer camp del formulari et demanarà que afegeixis un títol adequat pel teu producte o servei.
 • Proporciona una bona descripció del teu producte / servei, així com les condicions i característiques del producte.
 • Selecciona una categoria adequada.
 • Assegura't de triar la categoria més adequada perquè el teu anunci sigui trobat més fàcilment.
 • Assegura't de completar el preu desitjat i especifica si és negociable.
 • Completa els camps "Detalls de contacte" i assegura't que tota la informació estigui actualitzada i correcta, ja que és l'única manera perquè els potencials clients puguin contactar-te.
 • Si us plau, afegeix imatges suficients i assegura't que representin be el teu producte.

Abans de publicar l'anunci, pots previsualitzar-lo i fer ajustos finals si cal. Quan estiguis satisfet amb l'anunci, prem ENVIAR. El anunci ha de ser aprovat pels nostres col·laboradors abans que sigui publicat. Aquest pas és necessari per evitar l'spam i contingut no desitjable.
Des d'El meu compte → Informació del compte → Els meus anuncis, pots editar, suprimir o veure estadístiques dels teus anuncis.

Comprar

 • Busca el producte o servei que desitges al quadre de cerca (per exemple: cotxe, iPad, comptabilitat, etc.). Has de cercar amb la descripció més exacta del producte o servei desitjat per obtenir els millors resultats (per exemple, iPad mini 2 en lloc de només iPad). També pots indicar categoria, preu mínim, preu màxim i si ha de ser negociable. Alternativament, podts navegar per categories des de la pàgina principal per veure tots els anuncis disponibles i trobar alguna cosa interessant.
 • Llegeix els detalls I mira les imatges amb atenció. Assegura't que el producte o servei que vols comprar s'adapti a les teves necessitats i expectatives de preu.
 • Si consideres que el producte o servei és el que busques, pots comprar-lo directament fent clic al botó COMPRAR. Seràs redirigit a croatwallet.com per finalitzar el pagament. Assegura't de tenir un compte i suficients croats per poder completar la transacció.
 • Desprès que el pagament s'hagi completat, contacta amb el venedor pels detalls de l'enviament o altres condicions del servei.

Tingues en compte que alguns usuaris (venedors / compradors) poden enganyar sobre els seus productes o serveis. Verifica amb atenció cada possible compra abans de completar la transacció. No hi ha manera que ningú reverteixi cap transacció ni apliqui mesures correctives a cap usuari. Cada usuari és responsable de les seves accions en aquest lloc web, el contingut publicat i totes les comunicacions, així com qualsevol conseqüència que se'n deriva.

ESP

Cómo vender o comprar artículos o servicios utilizando el Croat Shop Oficial

Si quieres vender o comprar productos nuevos o de segunda mano o servicios, la manera más fácil de hacerlos es publicando un anuncio en el Croat Shop Oficial (shop.croat.cat). Croat Shop permite publicar anuncios gratuitos para vender o comprar productos o servicios. Para poder utilizar la web, tanto para comprar como para vender, lo primero que necesitas es crear una cuenta.

Crear una cuenta

 • Para crear una cuenta tienes que ir a Mi cuenta → Crear cuenta.
 • Asegúrate de completar los detalles tal como lo requiere el formulario.

Después de crear una cuenta y acceder a ella, hay que introducir tu dirección de monedero CROAT en Mi cuenta → Información de la cuenta → Cambiar dirección CROAT. Ésta es la dirección CROAT donde quieres recibir los fondos.

Vender

 • Para publicar un anuncio tienes que hacer click en el botón + Publicar Nuevo Anuncio. Lo encontrarás en la esquina superior derecha de la página.
 • Añadir un título de anuncio. El primer campo en el formulario lt pedirá que agregue un título adecuado para tu producto o servicio.
 • Proporciona una buena descripción del producto / servicio, así como la condición y las características del producto.
 • Selecciona una categoría apropiada.
 • Asegúrate de elegir la categoría más adecuada para que tu artículo sea encontrado más fácilmente.
 • Asegúrate de completar el precio deseado y especifica si es negociable.
 • Completa los campos 'Detalles de contacto' y asegúrate de que toda la información esté actualizada y sea correcta, ya que es la única forma en que los potenciales clientes puedan contactarte.
 • Por favor añade suficientes imágenes y asegúrate de que representen bien tu producto.

Antes de publicar el anuncio puedes obtener una vista previa y hacer los ajustes finales si es necesario. Cuando estés satisfecho con el anuncio, presiona ENVIAR. El anuncio debe ser aprobado por nuestros colaboradores antes de que sea publicado. Este paso es necesario para evitar el spam y contenido no deseable.
Desde Mi cuenta → Información de la cuenta → Mis anuncios puedes editar, eliminar y ver las estadísticas de tus anuncios.

Comprar

 • Busca el producto o servicio deseado en el cuadro de búsqueda (por ejemplo: coche, iPad, contabilidad, etc.). Debes buscar con la descripción más exacta del producto o servicio deseado para obtener los mejores resultados (por ejemplo, iPad mini 2 en lugar de sólo iPad). También puedes indicar categoría, precio mínimo, precio máximo y si debe ser negociable. Alternativamente, puedes explorar categorías desde la página principal para ver todos los anuncios disponibles y encontrar algo interesante.
 • Lee los detalles y mira las imágenes con atención. Asegúrate que el producto o servicio que quieres comprar sea acorde con tus necesidades y expectativas de precio.
 • Si consideras que el producto o servicio es lo que buscas, puedes comprarlo directamente apretando el botón de COMPRAR. Serás redirigido a croatwallet.com para finalizar el pago. Asegúrate de tener una cuenta y suficientes croats para poder completar la transacción.
 • Después de que el pago se complete, contacta con el vendedor para los detalles de envío u otras condiciones del servicio.

Ten en cuenta que algunos usuarios (vendedores / compradores) pueden engañar sobre sus productos o servicios. Verifica con atención cada posible compra antes de completar la transacción. No hay forma de que nadie revierta ninguna transacción ni aplique medidas correctivas a ningún usuario. Cada usuario es responsable de sus acciones en este sitio web, el contenido publicado y todas las comunicaciones, así como cualquier consecuencia derivada de ellos.

ENG

How to Buy or Sell Items Using The Official Croat Shop

If you want to sell or buy brand new or used items or services, the easiest way to do so is by posting an ad on the Official Croat Shop (shop.croat.cat). Croat Shop allows the user to post free ads to sell/buy products or services. In order for you to be able to use the site (buy/sell), first you need to create an account.

Join

 • To join the site go to My account → Join.
 • Make sure you fill in the details as required by the form.

After joining the site and logging in, please fill in your CROAT address from My account → Account Info → CHANGE CROAT ADDRESS.
This is your CROAT wallet address for receiving funds.

Sell

 • To post an ad Select + Post New Ad button. It should be at the top right corner of the page.
 • Add an ad title. The first field in the form will ask you to add a suitable title for your product or service.
 • Provide a good description of your product / service, as well as the product's condition and features.
 • Select an appropriate category.
 • Make sure to choose the most fitting category so that your item is more easily found.
 • Make sure to choose the desired price and specify if it's negotiable.
 • Complete the 'Contact Details' fields and make sure all information is up-to-date and correct, since it is the only way for potential customers to contact you.
 • Please add enough images and ensure that they are representing your product well.

Before posting the ad you can preview it and make final adjustments if needed. When you are happy with the ad press SUBMIT. Your add needs to be approved by our staff before it is published. This step is necessary to avoid spam and undesired content.
From My account → Account Info  My Ads you can edit, delete and view stats of your ads.

Buy

 • Search your desired product or service in the Search Box (e.g. car, iPad, accounting, etc). You should search with the most exact description of your desired product or service to get the best results.(e.g. iPad mini 2 instead of just iPad). You can also indicate Category, Minimum Price, Maximum Price and if it should be negotiable. Alternatively, you can browse categories from the main page to see all available ads and find something interesting.
 • Read the details and view the pictures carefully. Make sure that any product or service you're considering meets your needs and price.
 • if you consider that the item or service meets your needs you can purchase it directly by pressing PURCHASE button. You will be redirected to croatwallet.com to finalize the payment. Make sure you have an account and sufficient funds available.
 • After the payment is successful contact the seller to arrange shipping details or other details for the service.

Be aware that some users (sellers / buyers) might be deceptive about their products or services. Check out each potential purchase thoroughly before completing the transaction. There is no way for anyone to reverse any transaction or to enforce any corrective measures on any user. Every user is responsible and liable for their actions on this website, the published content and all communications, as well as any consequence derived from them.